Cart 0
 
 

.... La revolució de la calma .. La revolución de la calma .. The revolution of the calmness ....

 
 
IAIOS JERSEI.png

....

Tornem a fer jerseis

 

Fabricats a petits tallers locals, els IAIOS recuperen aquella peça imprescindible per a l'hivern. Aquella que traiem amb ganes de l'armari quan arriba el fred i que portem amb il.lusió quan sortim de casa. Un jersei que amb el temps ja és més que una peça d'abric, és tots aquells moments que hem viscut amb ell.
Cada iaios és únic, i pertany a una edició molt petita de jerseis pensats per abrigar durant molts hiverns, perquè un IAIOS també és la teva història.

..

VOLVEMOS A HACER JERSEYS

 

Fabricados en pequeños talleres locales, los IAIOS recuperan esa pieza imprescindible para el invierno. Aquella que sacamos con ilusión del armario cuando llega el frío. Un jersey que con el tiempo ya es más que una prenda de abrigo, es todos aquellos momentos que hemos vivido con él.
Cada IAIOS es único, y pertenece a una edición muy pequeña de jerseys pensados para abrigar durante muchos inviernos, porque un IAIOS también es tu historia.

..

WE MAKE SWEATERS AGAIN

 

The IAIOS is one of your winter wardrobe essentials, your warm and loyal companion for the cold winter season and to collect countless memories. A IAIOS is not just a unique pullover, it is a story, waiting to be told.

....

sobre iaios

....

Els IAIOS son jerseis 100% reciclats ( i reciclables )

El procés de fabricació del fil consisteix en recuperar retalls de llana i acrílics sobrants d'altres confeccions, separar-los per colors i triturar-los per tornar-los a filar. En aquest procés de reciclatge no s'utilitzen tints, evitant així una fase molt contaminant en la cadena de producció. A més a més, aquest procés dota a la peça de petites irregularitats de color que són alhora l'encant natural de la peça.

Mira el vídeo: Com es fa un IAIOS

Per què Acrílic?

El fil del jersei prové d'una petita filatura d'Olot i es teixeix i confecciona a una fàbrica familiar a Igualada.

La fabricació dels jerseis es fa en petites empreses locals i de forma completament transparent ja que volem que el nostre producte beneficiï l'entorn social i econòmic de la zona i que tingui menys impacte mediambiental. Així doncs, els IAIOS els dissenyem a Granollers, el fil prové d'una petita filatura a Olot i el teixit i la confecció es fan en una fàbrica familiar d'Igualada.

Els diferents models parteixen sempre d'un patró base

Els jerseis es dissenyen a Granollers. La nostra col·lecció ofereix models en diferents colors, dissenys i jacquard partint sempre un patró bàsic. Una peça actual i moderna i a la vegada amb un disseny atemporal, pensat per ser actual una temporada darrere i que et pugui acompanyar durant molts hiverns.

Cada jersei porta el nom d'una persona amb una història peculiar.

IAIOS recupera els valors dels jerseis fets com abans. És per això que cada jersei porta el nom d'una persona peculiar i que ha tingut una vida diferent i interessant. Iaios i iaies amb històries de vida que mereixen ser recordades. Així doncs, cada model ve acompanyat d'una fitxa en què s'explica la vida de la persona que dóna nom al jersei.

Subscriu-te a les històries de IAIOS per rebre una biografia cada setmana. www.iaios.com/histories

..

Los IAIOS son jerseys 100% reciclados (y reciclables)

El proceso de fabricación del hilo consiste en recuperar recortes de lana sobrantes de otras confecciones, separarlos por colores y triturarlos para volverlos a hilar. En este proceso de reciclaje no se utilizan tintes, evitando así una fase muy contaminante en la cadena de producción. Además, este proceso dota a la pieza de pequeñas irregularidades de color que son a la vez el encanto natural de la pieza.

Mira el vídeo: ¿Cómo se hace un IAIOS?

Por qué acrílico?

El hilo del jersey proviene de una pequeña hilatura de Olot y se teje y confecciona una fábrica familiar en Igualada.

La fabricación de los jerseys se hace en pequeñas empresas locales y de forma completamente transparente ya que queremos que nuestro producto beneficie el entorno social y económico de la zona y que tenga el menor impacto medioambiental. Así pues, los IAIOS los diseñamos en Granollers, el hilo proviene de una pequeña hilatura en Olot y el tejido y la confección se hacen en una fábrica familiar de Igualada.

Los diferentes modelos parten siempre de un patrón base

Los jerseys se diseñan en Granollers. Nuestra colección ofrece modelos en diferentes colores, diseños y jacquard partiendo siempre un patrón básico. Una pieza actual y moderna pero al mismo tiempo con un diseño atemporal, pensado para que te pueda acompañar durante muchos inviernos.

Cada jersey lleva el nombre de una persona con una historia peculiar

IAIOS, como indica su nombre, recupera los valores de nuestros abuelos y abuelas. Es por ello que cada jersey lleva el nombre de una persona peculiar y que ha tenido una vida diferente o interesante. Yayos y yayas con historias de vida que merecen ser recordadas. Así pues, cada modelo viene acompañado de una ficha en la que se explica la vida de la persona que da nombre al jersey.

Suscríbete a las historias de IAIOS para recibir una biografía cada semana. www.iaios.com/histories

..

IAIOS are 100% recycled jerseys (and recyclable)

The thread manufacturing process consists of recovering excess wool pieces of other confections, separating them by color and crushing them to be re-filed. In this process of recycling, dyes are not used, thus avoiding a very polluting phase in the production chain. In addition, this process gives the piece of small color irregularities that are both the natural charm of the piece.

Watch the video: How a IAIOS is made?

Why acrílic?

The thread of the sweater comes from a small spinning manufactory in Olot and it is knitted and confectioned in a family factory in Igualada.

The manufacture of the sweaters is made in small local businesses and in a completely transparent way, since we want our product to benefit from the social and economic environment of the area and have the least impact on the environment. Thus, the IAIOS are designed in Granollers, the thread comes from a small spinning mill in Olot and the fabric and clothing are made in a family factory in Igualada.

The different models always depart from a base pattern

The sweaters are designed in Granollers. Our collection offers models in different colors, designs and jacquard, always using a basic pattern. A modern garment with a timeless design, designed to accompany you during many winters.

Every sweater bears the name of a person with a peculiar story.

The IAIOS brand brings back the good old values of what a pullover used to be. In Spanish, IAIOS means  “grandpas and grandmas”,  usually associated with familiarity,  wisdom and respect. Every pullover bears the name of a person whom upholds their values according to their own convictions.
That is why when you receive your IAIOS, it comes with a card explaining the life and value of the chosen personality.

 Subscribe to IAIOS stories to receive a biography every week. www.iaios.com/histories

....


Per més informació, descarrega aquí el dossier de premsa..Para más información descarga aquí el dossier de prensa..To get more information download here the press kit

....Vols saber com es recicla el fil ?..¿Quieres saber como se recicla el hilo?..¿Do you want to know how do we recycle the thread?....

COM ES FA UN IAIOS.jpg
Cat
Esp
Eng