....

Política de privacitat

 

Identitat del titular de www.iaios.com


En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que el titular de la present web és:

Raó social: Amadeu Barbany i Grau
NIF nº: 77085596S
Direcció: c / Santa Esperança, 7 08401 Granollers
Telèfon: 93 879 41 13
Correu electrònic: info@iaios.com


Responsabilitat


El titular no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts d'aquesta web, sent exclusiva la responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitzi.

El titular no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda al web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o cercadors ubicats en aquest web. La presència d'aquests enllaços té una finalitat merament informativa.

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Amadeu Barbany Grau és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els elements que integren www.iaios.com, incloent la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d'autor el disseny gràfic, logos, continguts, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements continguts en aquest lloc web. Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

 

Política de privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'informem que les dades personals que ens subministri a través de la pàgina web www.iaios.com seran tractats de forma confidencial i passaran a formar part d'un fitxer automatitzat.

Les seves dades personals seran utilitzades amb la finalitat que s'indiqui a les pàgines on es trobi el formulari electrònic de recollida de dades personals. Així mateix, podran ser conservades per contestar a la seva sol·licitud i per a l'enviament (per canals ordinaris o electrònics) d'informació relacionada amb la nostra activitat que pugui resultar del seu interès, fins que ens indiqui el contrari.

..

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

Identidad del titular de www.iaios.com


En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que el titular de la presente web es:

Razón social: Amadeu Barbany y Grado
NIF nº: 77085596S
Dirección: c / Santa Esperanza, 7 08401 Granollers
Teléfono: 93 879 41 13
Correo electrónico: info@iaios.com


Responsabilidad


El titular no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos de esta web, siendo exclusiva responsabilidad de la persona que accede a ellos o los utilice.

El titular no asume ninguna responsabilidad por la información contenida en la web de terceros a las que se pueda acceder por enlaces o buscadores ubicados en esta web. La presencia de estos enlaces tiene una finalidad meramente informativa.

 

Derechos de propiedad intelectual e industrial

Amadeu Barbany Grado es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de todos los elementos que integran www.iaios.com, incluyendo la marca, nombre comercial o signo distintivo. En particular ya título no limitativo, están protegidos por los derechos de autor el diseño gráfico, logos, contenidos, gráficos, ilustraciones, fotografías y otros elementos contenidos en este sitio web. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

 

Política de privacidad

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), le informamos que los datos personales que nos suministre a través de la página web www.iaios.com serán tratados de forma confidencial y pasarán a formar parte de un fichero automatizado.

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad que se indique en las páginas donde se encuentre el formulario electrónico de recogida de datos personales. Asimismo, podrán ser conservados para contestar a su solicitud y para el envío (por canales ordinarios o electrónicos) de información relacionada con nuestra actividad que pueda resultar de su interés, hasta que nos indique lo contrario.
 

..

PRIVACY POLICY

Identity of the owner of www.iaios.com


In compliance with Law 34/2002, of July 11, on Services of the Information Society and Electronic Commerce, we inform you that the owner of this web site is:

Social reason: Amadeu Barbany i Grau
NIF nº: 77085596S
Direction: c / Santa Esperança, 7 08401 Granollers
Telephone: 93 879 41 13
Email: info@iaios.com


Responsibility


The owner is not responsible for the misuse that is made of the contents of this website, being the sole responsibility of the person who accesses them or uses them.

The owner does not assume any responsibility for the information contained on the website of third parties that can be accessed through links or search engines located on this website. The presence of these links has a merely informative purpose.

 

Intellectual and industrial property rights

Amadeu Barbany Grau is the owner of the intellectual and industrial property rights of all the elements that make up www.iaios.com, including the brand, trade name or distinctive sign. In particular, and without limitation, the graphic design, logos, contents, graphics, illustrations, photographs and other elements contained on this website are protected by copyright. Therefore, reproduction, distribution, public communication and transformation are prohibited.

 

Privacy policy

In compliance with Organic Law 15/1999, of December 13, on the Protection of Personal Data (LOPD), we inform you that the personal data that you supply us through the web page www.iaios.com will be treated as Confidential form and will become part of an automated file.

Your personal data will be used for the purpose indicated in the pages where the electronic data collection form is found. Also, they can be preserved to answer your request and for the sending (by ordinary or electronic channels) of information related to our activity that may result from your interest, unless otherwise indicated to us.

....