POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

 

....

El nostre objectiu és la vostra total satisfacció com a client. Per procedir a la devolució d'un article adquirit a la botiga online, ha de:

1. Sol·licitar la devolució per mail a info@iaios.com en un termini no superior a 15 dies hàbils següents a la data de recepció del producte, (durant desembre aquest termini s'allargarà fins el 10 de Gener ) fent-nos saber el motiu de la devolució en cas que ho cregui necessari per ajudar-nos a seguir millorant.

2. Els articles han de ser retornats:

a) En el seu estat original, juntament amb qualsevol accessori relacionat amb els mateixos, no podent ser usats, rentats o danyats.
b) Amb els seus etiquetes originals.

3. Enviar l'article a la següent adreça: DRACS C / Santa Esperança, 7 Granollers 08401 T: (+34) 686597545 Nota important: Fins que rebem l'article en el nostre magatzem està sota la teva responsabilitat. Et recomanem que ens enviïs l'article per missatger o correu certificat i que conservis el comprovant d'enviament.

..

Nuestro objetivo es su total satisfacción como cliente. Para proceder a la devolución de un artículo adquirido en la tienda online, debe:

1. Solicitar la devolución por mail a info@iaios.com en un plazo no superior a 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción del producto, (durante diciembre este plazo se alargará hasta el 10 de Enero) haciéndonos saber el motivo de la devolución en caso de que lo crea necesario para ayudarnos a seguir mejorando.

2. Los artículos deben ser devueltos:

a) En su estado original, junto con cualquier accesorio relacionado con los mismos, no pudiendo ser usados, lavados o dañados.
b) Con sus etiquetas originales.

3. Enviar el artículo a la siguiente dirección: DRACS C/ Santa Esperança, 7 Granollers 08401 T: (+34) 686 597 545 Nota importante: Hasta que recibimos el artículo en nuestro almacén está bajo tu responsabilidad. Te recomendamos que nos envíes el artículo por mensajero o correo certificado y que conserves el comprobante de envío.

..

Our goal is your total satisfaction as a customer. To proceed with the return of an article purchased from the online store, you must:

1. Request the return by mail to info@iaios.com within a period of no more than 15 business days after the date of receipt of the product, (during December this period will be extended until January 10) making us Know the reason for the return in case you think it necessary to help us keep improving.

2. Articles must be returned:

a) In its original state, along with any accessory related to them, which can not be used, washed or damaged.
b) With its original labels.

3. Send the article to the following address: DRACS C / Santa Esperança, 7 Granollers 08401 T: (+34) 686597545 Important note: Until we receive the item in our store, it is at your own risk. We recommend that you send us the article by courier or certified mail and that you keep the proof of delivery.

....


....

He de pagar alguna cosa per la meva devolució?

Per retornar un article comprat a IAIOS només has de contactar amb una empresa de missatgeria o amb Correus i enviar-nos l'article a la direcció anteriorment detallada. Les despeses d'enviament han de ser abonades pel client que vol fer la devolució. En cas que l'article enviat estigués defectuós, IAIOS assumiria el cost total de l'enviament per al seu canvi i / o devolució.

Com rebré l'import de la meva devolució?

Un cop aprovada la devolució, rebràs l'import de la mateixa manera en què vas realitzar el pagament.

Quan rebré l'import de la meva devolució?

Quan comprovem que els articles estan en perfecte estat i amb les etiquetes, rebràs un email de confirmació indicant-te que l'import que se t'abonarà al teu compte.

I si l'import de la devolució realitzada fos incorrecte?

Si això arribés a succeir, posa't en contacte amb nosaltres a info@iaios.com. Intentarem solucionar el problema el més aviat possible.

Si rebut el producte incorrectament?

En el cas que IAIOS hagi enviat per error un article diferent al sol·licitat o que la qualitat de l'article enviat no sigui l'adequada, si us plau contacteu-nos a info@iaios.com per a la devolució i / o canvi. En aquest cas, IAIOS assumirà els costos tant de l'enviament com de la devolució. En cas de promocions especials, on les despeses d'enviament s'ofereixin gratuïts, el client també haurà d'assumir les despeses de transport de la devolució. No s'acceptaran devolucions a ports deguts.

..

Tengo que pagar algo por mi devolución?

Para devolver un artículo comprado a IAIOS sólo tienes que contactar con una empresa de mensajería o con Correos y enviarnos el artículo a la dirección anteriormente detallada. Los gastos de envío serán abonadas por el cliente que quiere hacer la devolución. En caso de que el artículo enviado estuviera defectuoso, IAIOS asumiría el coste total del envío para su cambio y / o devolución.

Como recibiré el importe de mi devolución?

Una vez aprobada la devolución, recibirás el importe del mismo modo en que realizaste el pago.

Cuando recibiré el importe de mi devolución?

Cuando comprobamos que los artículos están en perfecto estado y con las etiquetas, recibirás un email de confirmación indicándote que el importe que se te abonará a su cuenta.

Y si el importe de la devolución realizada fuera incorrecto?

Si esto llegara a suceder, contacta con nosotros a info@iaios.com. Intentaremos solucionar el problema lo antes posible.

Si recibo el producto incorrectamente?

En caso de que IAIOS haya enviado por error un artículo diferente al solicitado o que la calidad del artículo enviado no sea la adecuada, por favor contáctenos a info@iaios.com para la devolución y / o cambio. En este caso, IAIOS asumirá los costes tanto del envío como de la devolución. En caso de promociones especiales, donde los gastos de envío se ofrezcan gratis, el cliente también deberá asumir los gastos de transporte de la devolución. No se aceptarán devoluciones a portes debidos.

..

Do I have to pay something for my refund?

To return an item purchased at IAIOS you only have to contact a courier company or Post Office and send us the article to the address previously detailed. Shipping costs must be paid by the customer who wants to make the refund. In case the item sent was defective, IAIOS would assume the total cost of the shipment for its change and / or return.

How will I receive the refund amount?

Once the refund has been approved, you will receive the amount in the same way that you made the payment.

When will I receive the refund amount?

When we verify that the articles are in perfect condition and with the labels, you will receive a confirmation email indicating that the amount that will be paid to your account.

And if the amount of the refund made was incorrect?

If this happened, contact us at info@iaios.com. We will try to solve the problem as soon as possible.

If I received the product incorrectly?

In the event that IAIOS has sent an article other than the one requested in error or that the quality of the item sent is not appropriate, please contact us at info@iaios.com for the return and / or exchange. In this case, IAIOS will assume the costs of both shipping and return. In the case of special promotions, where shipping costs are offered free of charge, the customer will also have to assume the transportation costs of the refund. Returns to ports due will not be accepted.

....