....

Per què acrílic?

- Quan recuperem els retalls, aquests estan compostos per llana i diferents tipus d'acrílic. Aquest és el material que fem servir per reciclar i fer fil de nou. (Seria impossible separar els dos tipus de fibra en un procés mecànic).

- D'altra banda, de moment, no és possible aconseguir l'adequada torsió del fil usant només fibres reciclades de llana. Per això, cal una bona quantitat de fibres acríliques.

* En el cas de IAIOS, totes les fibres que utilitzem (acrílic i llana) són reciclades.

- Aquest sistema ens permet evitar el procés de tint. (Simplement separem els retalls per tonalitats i després les triturem i barregem per trobar els colors adequats) A més, fem servir només un 1% de l'aigua que es fa servir en un procés de filatura normal.

També ens agradaria recalcar que l'acrílic no ha de ser necessàriament un material artificial i nociu. De fet pot ser més sostenible segons l'ús que se li de. Per exemple, és molt més fàcil de reciclar que altres tipus de materials (fins i tot diverses vegades). També proporciona al fil resistència i durabilitat, el que li dóna una vida més llarga a la nostra roba.

..

¿Por qué acrílico?

- Cuando recuperamos los retales, éstos están compuestos por lana y diferentes tipos de acrílico. Éste es el material que utilizamos para reciclar y hacer hilo de nuevo. (Sería imposible separar los dos tipos de fibra en un proceso mecánico).

- De otro lado, por el momento, no es posible conseguir la adecuada torsión del hilo usando solo fibras recicladas de lana. Por eso, es necesario una buena cantidad de fibras acrílicas.

* En el caso de IAIOS, todas las fibras que utilizamos (acrílico y lana) son recicladas.

- Este sistema nos permite evitar el proceso de tinte. (Simplemente separamos los retales por tonalidades y luego las trituramos y mezclamos para encontrar los colores adecuados) Además, utilizamos solo un 1% del agua que se usa en un proceso de hilatura normal.

También nos gustaría recalcar que el acrílico no tiene que ser necesariamente un material artificial y dañino. De hecho puede ser más sostenible según el uso que se le de. Por ejemplo, es mucho más fácil de reciclar que otros tipos de materiales (incluso varias veces). También proporciona al hilo resistencia y durabilidad, lo que le da una vida útil más larga a nuestra ropa.

..

Why Acrylic?

- The leftovers we recycle are composed of wool and different kinds of acrylic. This is the material we use to recycle and make thread again. ( it would be impossible to separate them in a mechanical process)

- On the other hand, currently it is not possible to recycle just "wool" leftovers because the wool fibers do not permit a proper twist of the thread by themselves. Therefore, we require a certain quantity of acrylic fibers.

*NOTE: All the fibers we use in our thread (acrylic and wool) are recycled.

- This kind of process in manufacturing permits us to exclude the harmful "color processing" (We just separate the leftovers by colors and then shred and mix them to find "proper" colors)

Furthermore, we just use 1% of the water used in a standard manufacturing process.

We would like to let you know that acrylic is not necessary an "anti-natural" or bad material, it can be more sustainable and easier to recycle, than many other kind of fibers. Moreover it gives the clothes a certain strength and resistance, which makes your clothes more durable over a longer period of time.

....